Servicii

Consultanta juridica.

Biroul nostru notarial acorda gratuit consultanta juridica preliminara incheierii oricarui act. Pentru a solicita consultanta pentru spete concrete, puteti sa va adresati in scris, trimitand un email la adresa: contact@notarcalborean.ro.

Opinii legale.

Oferim opinii legale, echilibrate si concise, in raport de orice situatie juridica particulara, civila sau comerciala, care prezinta interes pentru dumneavoastra.

Autentificarea documentelor.

Autentificarea este o procedura notariala prin care notarul public, verifica legalitatea si continutul actului supus autentificarii, verifica si stabileste identitatea partilor, carora le ia consimtamantul si care ulterior semneaza actul in fata notarului public.

Actele autentice notariale cel mai frecvent incheiate ar fi: Contractul de vanzare-cumparare, Promisiunea unilaterala sau bilaterala de vanzare-cumparare, Contractul de donatie, Oferta de donatie, Acceptarea ofertei de donatie, Contractul de ipoteca imobiliara, Contractul de schimb imobiliar, Acte de dezmembrare/comasare imobile, Acte de partaj, Constituirea unui dezmembramant al dreptului de proprietate, Acte constitutive pentru societati comerciale, Statut pentru asociatii si fundatii, Regulamente de participare la tombole si alte jocuri de noroc, Testamente, Procuri, Declaratii pe propria raspundere, pentru tranzitarea frontierei de catre copilul minor, pentru cazier fiscal, pentru Registrul Comertului, declaratii privind statutul civil al persoanei, de acceptare sau de renuntare la succesiune, declaratii de notorietate, precum si cele privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala – cum ar fi ajutorul de somaj, ajutorul social, obtinerea burselor scolare, a alocatiei de stat pentru copii, ridicarea pensiei, etc.

Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri.

La solicitarea partii, notarul poate sa legalizeze semnaturile partilor pe orice act pentru a carui valabilitate legea nu solicita imperativ forma autentica.

Legalizarea specimenului de semnatura al persoanei.

La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se va prezenta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public.

Dare de data certa inscrisurilor.

Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte, in incheiere aratandu-se ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru dare de data certa.

Certificarea unor fapte.

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal: faptul ca o persoana se afla in viata, faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc, faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea, faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia. Notarul public poate de asemenea certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale.

Legalizarea copiilor dupa inscrisuri.

Notarul public efectueaza copii legalizate dupa orice documente originale prezentate de solicitant, care poate fi orice persoana care se prezinta la notariat cu originalul actului, indiferent daca persoana respectiva este sau nu parte in acel act, cu exceptia urmatoarelor documente: hotarari judecatoresti, incheieri sau extrase de carte funciara, certificate constatatoare emise de catre Registrul Comertului, documente care prezinta stersaturi, modificari, adaugiri, sau care nu sunt perfect lizibile, documente plastifiate. Se pot elibera copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si celor ce justifica un drept sau un interes legitim.

Legalizarea semnaturii traducatorului.

Notarul public legalizeaza semnatura traducatorului, cu conditia ca specimenul de semnatura al traducatorului sa fie depus la biroul notarial, caz in care legalizarea traducerii se va face confruntand semnatura traducatorului de pe inscrisul in cauza cu specimenul de semnatura depus la biroul notarial, fara a mai fi necesara prezenta acestuia. In situatia in care specimenul de semnatura al traducatorului respectiv nu a fost depus anterior la biroul notarial, prezenta traducatorului este obligatorie.

Procedura divortului.

Procedura divortului prin acordul sotilor este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor.

Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal (sau prin reprezentare, dar numai la depunerea cererii de divorţ) de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca au sau nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort, precum si exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuintei copiilor dupa divort, dreptul sotului separat de copil de a pastra legaturi personale cu acesta/acestia, contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor, daca este cazul.

Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, actele de identitate ale acestora, precum si certificatele de nastere ale minorilor, daca este cazul. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile romane in original si copie legalizata, copia legalizata urmand a fi anexata la cererea de divort. Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pana la eliberarea certificatului de divort.

Procedura succesorala.

Deschiderea succesiunii are loc la decesul unei persoane. Procedura succesorala notariala se poate deschide numai in baza certificatului de deces, la cererea oricaruia dintre succesibili, de catre creditorii succesiunii sau ai succesibililor, de orice alta persoana care justifica un interes legitim, precum şi a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii mostenirii.

La cerere, notarul public elibereaza un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la defunct. Cererea se adreseaza unui notar public de la locul ultimului domicliu al persoanei decedate.

Mostenitorii trebuie sa faca dovada acceptarii succesiunii in termen de 12 luni de la decesul autorului. Acceptarea este expresa daca se face prin declaratie in fata notarului public sau tacita prin efectuarea (dupa deschiderea succesiunii) a unor acte si/sau fapte pe care mostenitorul nu le-ar fi putut face decat in aceasta calitate. In caz de renuntare la mostenire aceasta se face prin declaratie expresa la notar, in cele 12 luni de la deces. Dupa acest termen, dreptul de a accepta sau de a renunta se prescrie, succesibilul devenind strain de mostenire.

In situatiile in care exista riscul ca pasivul mostenirii sa fie mai mare decat activul, este indicat ca succesibilii sa indeplineasca procedurile legale de acceptare a mostenirii sub beneficiu de inventar.

Procedura inscrierii in cartea funciara.

Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar asupra unui imobil intabulat, este obligat sa solicite din oficiu inscrierea actului in cartea funciara a imobilului in ziua intocmirii lui sau cel tarziu in prima zi lucratoare consecutiva celei in care s-a intocmit actul, la biroul de carte funciara in a carui raza teritoriala se afla imobilul. Nu pot fi incheiate acte intre vii, de transfer al proprietatii unor imobile care nu au cadastru si/sau nu sunt intabulate corespunzator in cartea funciara. Inscrierile in cartea funciara a actelor supuse publicitatii imobiliare si care au fost autentificate de notarul public, se realizeaza dupa plata unui tarif reglementat de lege pe care il percepe notarul public in numele si pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Pentru inscrierile in cartea funciara a actelor notariale, termenele acordate pentru solutionarea lucrarilor, sunt termenele legale prevazute de legislatia Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

DOMENII DE ACTIVITATE: ACTE NECESARE

IMOBILIAR

In domeniul dreptului imobiliar Notarul Public asigura o gama completa de servicii, rolul acestuia este de a oferi certitudine si predictibilitate tranzactiilor imobiliare prin controlul de legalitate al redactarii de documente in forma autentica. Cu privire la continutul actului autentic, Notarul Public actioneaza echidistant, integru si neutru reusind de multe ori sa asigure in raporturile comerciale, o rezolvare divergentelor in negocierile complexe sau mai dificile.

Pentru incheierea unui: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de intretinere sau de donatie, va sunt utile urmatoarele informatii:

Vanzarea-cumpararea este un contract sinalagmatic care presupune transmiterea unui bun in schimbul unui pret real si serios, element esential, care trebuie sa corespunda valorii de circulatie a bunului.

Contractul de schimb presupune transmiterea reciproca a unor bunuri intre coschimbasi. Contractul de intretinere presupune instrainarea unui bun in schimbul caruia dobanditorul se obliga sa intretina fie persoana ce i-a transmis bunul si/sau o alta persoana. Intretinerea poate consta in asigurarea de alimente, imbracaminte, medicamente, etc.

Donatia este un contract solemn care se incheie intre parti cu intentia de gratificare a donatarului. Donatia poate fi pura si simpla sau cu sarcini. Fiind act solemn, donatia se incheie valabil numai in forma autentificata de notarul public. Oferta de donatie si acceptarea ei se poate face si prin acte separate, numai autentificate de notarul public.

Incheierea acestor acte impune plata unui impozit corespunzator valorii bunului, care se face venit la bugetul statului prin intermediul notarului public, precum si a onorariului pentru notarul public.

Forma autentica are si avantajul unei forte probatorii depline si putere executorie fara a se mai recurge la o hotarare judecatoreasca pentru executare silita.

Actele necesare sunt:

 1. Instrainari de bunuri imobile:
   1. actul de proprietate: pentru terenuri – actul de dobandire sau titlul de proprietate; pentru constructii – actul de proprietate sau autorizatia de construire (daca este cazul). In situatia in care imobilul a fost dobandit prin mostenire, este necesar si certificatul de mostenitor.
   2. incheierea de intabulare si documentatia cadastrala a imobilului.
   3. extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la solicitarea proprietarului).
   4. certificatul de atestare fiscala (se obtine de la Administratia financiara a Consiliului Local in a carei raza teritoriala se afla imobilul si va cuprinde plata impozitelor si valoarea de impozitare).
   5. la instrainarea de apartamente mai sunt necesare: adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari cu situatia debitelor; pentru apartamentele cumparate cu achitarea pretului in rate, declaratia autentica de primire a restului de pret; procesul verbal de predare-primire incheiat cu societatea care le-a administrat si chitanta de achitare integrala.
   6. certificatul de performanta energetica a cladirii.
   7. dovada achitarii la zi a costului energiei electrice.
   8. asigurarea obligatorie a cladirilor.
   9. la instrainarea de terenuri mai sunt necesare: adeverinta (dovada) atestand exercitarea dreptului de preemptiune (pentru terenurile agricole situate in extravilan, se elibereaza de catre Primarie si reprezinta dovada respectarii dreptului de preemptiune al coproprietarilor, vecinilor sau arendasilor). Vanzatorul va inregistra oferta de vanzare a terenului agricol la consiliul local in raza caruia este situat terenul. Adeverinta (dovada) va fi eliberata de secretarul Primariei dupa 45 zile de la data afisarii la sediul primariei (Legea nr.54/1998).
   10. adeverinta de rol (din registrul agricol), care atesta ca terenul se afla in intravilan sau extravilan si categoria de folosinta, iar in privinta constructiilor poate constitui act doveditor al posesiei sub nume de proprietar.
   11. certificatul de urbanism, este necesar numai la instrainarea terenurilor libere de constructii, situate in intravilanul localitatilor, care au fost cumparate in scopul construirii.
   12. actele de identitate (originale): buletine, carti de identitate, pasapoarte, legitimatii oficiale cu stampila, fotografie si semnatura sau doi martori cu acte de identitate ori cunoscuti personal de notarul public.
   13. pentru contractul de intretinere se impune asistenta autoritatii tutelare pentru persoanele varstnice.

Instrainari de bunuri mobile:

  1. actul de proprietate sau factura de la producator.
  2. pentru autoturisme:
   • -cartea de identitate;
   • -certificatul de inmatriculare;
   • -certificatul de atestare fiscala (se obtine de la Administratia financiara a Consiliului Local in a carei raza teritoriala se afla bunul).
  3. actele de identitate (originale): buletine, carti de identitate, pasapoarte, legitimatii oficiale cu stampila, fotografie si semnatura sau doi martori cu acte de identitate ori cunoscuti personal de notarul public.

Partile se pot prezenta pentru autentificarea actelor notariale, personal sau printr-un mandatar cu procura speciala autentificata la un notar public.

COMERCIAL

In domeniul dreptului comercial biroul nostru acorda consultanta si asistenta la redactarea, autentificarea si efectuarea procedurilor de publicitate specifica pentru documente ca: Acte constitutive/Statut de asociatie si fundatie, Hotarari ale adunarii generale a asociatilor/actionarilor cu privire la aportarea unor imobile la capitalul social (aportarea unui imobil la capitalul social al unei societati comerciale de catre asociatul persoana fizica se face cu percepere de impozit), Acte aditionale de majorare capital social, Acte de fuziune/divizare in situatia in care in patrimoniu se gasesc bunuri imobile.

Actele constitutive ale societatilor comerciale pot fi facute in forma autentica la notarul public sau se pot inregistra direct si la Biroul Unic de pe langa Registrul Comertului.

Forma autentica notariala este obligatorie daca:

 • printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
 • forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei (societate in nume colectiv si societate in comandita simpla sau pe actiuni);
 • societatea se constituie prin subscriptie publica.

Actele necesare sunt:

A. Constituirea unei societati comerciale:

 1. actele de identitate (originale): buletine, carti de identitate, pasapoarte, legitimatii oficiale cu stampila, fotografie si semnatura sau doi martori cu acte de identitate ori cunoscuti personal de notarul public.
 2. dovada disponibilitatii denumirii, se elibereaza de Oficiul Registrului Comertului de la Camera de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului respectiv sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
 3. actul doveditor al sediului (act de proprietate, contract de inchiriere etc.).

B. Acte necesare pentru constituirea unei asociatii sau fundatii:

 1. actele de identitate (originale): buletine, carti de identitate, pasapoarte, legitimatii oficiale cu stampila, fotografie si semnatura sau doi martori cu acte de identitate ori cunoscuti personal de notarul public.
 2. dovada disponibilitatii denumirii, se elibereaza de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei; valabila 3 luni de la eliberare-perioada in care denumirea e rezervata. (art.48R-OMJ nr.954/B/C/26.04.2000).
 3. actul doveditor al sediului (act de proprietate, contract de inchiriere etc.).
 4. actul doveditor al patrimoniului initial, dovada varsamantului facut la banca.
 5. autorizatiile administrative prealabile in cazul in care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru infiintare legala.

Important:

 • Numarul de asociati va fi de minimum 3 persoane.
 • Consiliul director poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei/fundatiei, dar in limita a cel mult 1/4 din componenta sa.
 • Cenzorul nu va face parte din consiliul director. Pentru asociatiile/fundatiile cu mai mult de 100 de membri, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie asociati.
 • Patrimoniul initial al asociatiei va fi in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei. Va fi alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.
 • Patrimoniul initial al fundatiei va fi in valoare de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie.

6. la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi stabileste asociatia sediul, pentru inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor:

 • exemplare originale si cate 2 copii legalizate de pe actul constitutiv si statutul asociatiei/fundatiei;
 • actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
 • dovada disponibilitatii denumirii – M.J.;
 • autorizatiile administrative prealabile, in cazul in care sunt cerute prin lege.

C. Acte modificatoare la societati comerciale, asociatii sau fundatii:

a)Societati comerciale

Actele aditionale se refera la modificarea unor elemente a actelor constitutive (capital, numar de membrii, obiectul activitatii, sedii, filiale, sucursale etc.).

In cazul in care modificarea capitalului social implica si cesiunea de parti sociale (actiuni) aceasta operatiune se poate inscrie si in actul aditional.

Actul aditional trebuie intocmit in forma autentica daca actul constitutiv pe care il modifica s-a intocmit in forma autentica.

b)Asociatii si fundatii

Actele aditionale la actele constitutive ale asociatiilor si fundatiilor se intocmesc numai in forma autentica in fata notarului public.

DIVORTUL

Acte necesare in dezbaterea divortului in cadrul procedurii notariale:

1.cererea: va cuprinde numele si prenumele sotilor, ultimul domiciliu comun, data incheierii casatoriei, actul incheierii casatoriei, declaratia sotilor daca au sau nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre soti dupa divort, precum si exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuintei copiilor dupa divort, dreptul sotului separat de copil de a pastra legaturi personale cu acesta/acestia, contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor, daca este cazul.

2.actele de identitate ale sotilor.

3.actele de stare civila: certificatul de casatorie in original si copie legalizata, certificatele de nastere ale sotilor, precum si certificatele de nastere ale minorilor, daca este cazul.

SUCCESIUNI

Acte necesare la dezbaterea succesiunii in cadrul procedurii notariale:

 1. cererea: va cuprinde data decesului si ultimul domiciliu al defunctului, numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului.
 2. actele de identitate ale mostenitorilor.
 3. actele de stare civila: certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie.
 4. actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si adeverinta (certificat) de rol, fiscal sau agricol eliberata de Primarie (administratia financiara) referitoare la bunurile imobile ale defunctului.
 5.  2 martori, in completarea probelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor succesorale.
 6. pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.
 7. pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special (in lipsa unui tutore neinteresat in succesiune). Pentru minori si interzisii judecatoresti, alienati mintal, acceptarea succesiunii se face sub beneficiu de inventar, asistati de reprezentantii lor legali.
 8. testament (autentic sau olograf), daca defunctul a lasat.

Intocmirea unui testament:

Testamentul este un act solemn si revocabil, este actul de ultima vointa al unei persoane care dispune astfel pentru timpul incetarii sale din viata, de tot sau in parte din avutul sau. Testamentul se poate intocmi in forma autentica la notar sau in forma olografica (adica sa fie scris, semnat si datat de testator).

Testamentul autentic intocmit la notar necesita prezentarea urmatoarelor acte:

 • actul de identitate
 • acte de proprietate – necesare pentru atestarea provenientei bunurilor ce se lasa prin testament.

Contestarea unui testament autentic de catre persoanele interesate este mai anevoioasa, actul autentificat are autoritatea publica iar continutul sau este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauze contrare legii sau bunelor moravuri, (art. 4 si 6 din Legea nr. 36/1995) ori clauze neclare de natura a genera procese inutile.

Testamentul autentic se bucura de forta probanta a actelor autentice, si drept urmare, sarcina dovezii revine celui care il contesta.

Testamentul autentic mai prezinta avantajul ca un exemplar original se pastreaza in arhiva biroului notarului public astfel incat nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele interesate, iar daca a disparut poate fi obtinut un duplicat sau poate fi reconstituit in conditiile prevazute de lege.